آخرین شماره


شماره 47 سال 4
زمستان 1397
دانلود فایل

1 - مواجهه با «دیگری» در هجویات انوری ( DOI : 0)
( رضا زرین‌کمر - مرتضی محسنی )
2 - احمد جام و تذکره‌نویسان در حکایتی از جنگی دست‌نویس و «مقامات ژنده‌پیل» ( DOI : 0)
( مریم زمانی )
3 - تحلیل ساختار اسطورۀ «گیومرد» بر اساس نظریۀ لوی استروس ( DOI : 0)
( رحمان ذبیحی - پروين پيكاني )
4 - چشم‌اندازهای حکمی «آفرینش عالم» در شاهنامه ( DOI : 0)
( طیبه گلستانی - محمود مدبری - محمدرضا صرفی )
5 - نقد ترجمۀ محمد الفراتی از اشعار حافظ (بررسی موردی دو غزل 454 و 486) ( DOI : 0)
( فاطمه سرپرست - محسن سیفی - عباس اقبالي - رضا شجري )
6 - گفتمان‌های رایج روزگار سهروردی و برساخت روایی مونس‌العشاق ( DOI : 0)
( غلامرضا شمسی - پارسا یعقوبی جنبه سرایی )
7 - الهام‌بخشی شاعران شیراز (سعدی و حافظ) به اشعار روسی ( DOI : 0)
( مرضیه یحیی پور - جان اله کریمی مطهر )
8 - تحلیل شیوه‌های گیراسازی زبان در مقالات شمس ( DOI : 0)
( مهدی محبّتی )