آخرین شماره


شماره 1 سال 1
بهار 1394
دانلود فایل

1 - گزارش باستان‌شناختی اسطورۀ کیومرث به روایت شاهنامه ( DOI : 0)
( حسن شاهی‌پور - عبدالله واثق عباسی )
2 - آیرونی در شطحیات بایزید بسطامی ( DOI : 0)
( الهام روستایی‌راد - مهين پناهي )
3 - آسیب‌شناسی رفتار زاهدانه در ادبیات صوفیانۀ فارسی ( DOI : 0)
( علی‌اکبر کیوانفر )
4 - گفتمان در داستان «مسجد مهمان¬كش» مثنوي با تکیه بر آرای «میشل فوکو» ( DOI : 0)
( علي دهقان - نازيلا يخدانساز )
5 - بررسی تطبیقی تعلیم و تربیت در آثار سعدی و اشعار تاگور ( DOI : 0)
( احمد حسنی رنجبر - کاینا ابراهیمی )
6 - تحلیل تطبیقی تجربة دینی نزد سهروردی و حافظ ( DOI : 0)
( حسینعلی قبادی - ایمان زرگران )
7 - ریخت‌شناسی تطبیقی قصّه‌های ماه‌پیشانی، یه‌شین و سیندرلا ( DOI : 0)
( مرتضی حیدری )