اخبار نشریه

شماره 38، پاییز 94 نشریه چاپ شد.

شماره 38 نشریه پژوهش زبان و ادبیات فارسی چاپ شد. شماره 39 نیز بزودی به چاپ خواهد رسید.