مقاله


کد مقاله : 139611141125150618

عنوان مقاله : حامدی اصفهانی، از شاعران پیشگام مکتب وقوع در سدة نهم

نشریه شماره : 45 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 249

فایل های مقاله : 231 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احسان رئیسی ehsan.reisi@gmail.com استادیار دکترا
2 علی محمد محمودی ali.m.mahmoodi64@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

احمد حامدی اصفهانی (ت 834 هجری) از شاعرانی است که بیش از دو دهه در دربار سلطان محمد فاتح زیسته و به فارسی و اندکی ترکی شعر سروده است. دیوان حامدی که به خط خود وی کتابت شده، با وجود اهمیت بسیار تاکنون تصحیح و چاپ نشده است. با توجه به شواهد و قرائن فراوانی که در دیوان حامدی وجود دارد، می‌توان او را در شمار پیشگامان مکتب وقوع و نازک¬خیالی به شمار آورد؛ حتی رگه¬ها و نشانه¬هایی از برجسته‌ترین ویژگی¬های سبک هندی نیز در دیوان وی مکرر یافت می‌شود. با آنکه شعر حامدی از نظر کیفیت و ویژگی¬های سبک¬شناسی تأمل¬برانگیز است، در کتب تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی توجهی بدان نشده است. این موضوع می‌تواند به دلیل در دسترس نبودن دیوان وی بوده باشد. این مقاله علاوه بر شرح احوال و دقایق زندگی حامدی، نشان می‌دهد که حامدی از جمله پیشگامان ناشناختۀ مکتب وقوع و شعر مضمون¬یاب و دارای خیال خاص سدة نهم است. همچنین در این مقاله، اهمیت و ضرورت بازنگری در کتب تاریخ ادبیات و سبک¬شناسی بر اساس آثار ادبی نویافته شرح و بیان شده است.