مقاله


کد مقاله : 13960704171158256

عنوان مقاله : ادبیات کودک و ایدئولوژیهای معاصر

نشریه شماره : 42 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 75

فایل های مقاله : 212 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عيسي امن‌خاني Amankhani27@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 عایشه خوجه khojeh94@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

هستند، بررسی شدهاند. ایدئولوژیهای معاصر به دلیل فهم متفاوتی که از کودک دارند، هنجارها و الگوهای متفاوتی را نیز برای ادبیات کودک ارائه میکنند. به عنوان نمونه، لیبرالیستها - که کتاب «احمدِ طالبوف» را با کمی تسامح میتوان انعکاس-دهندۀ این ایدئولوژی دانست - ادبیاتی را شایسته کودک میدانند که جنبۀ انتقادی ذهن او را شکوفا سازد. حال آنکه ناسیونالیستها - اشعار کتابهای درسی کودکان در دورۀ پهلوی متناسب با این ایدئولوژی گزینش شدهاند - از کودک سرسپردگی میخواهند و می‌کوشند حس فداکاری و ازخودگذشتگی (و نه نگاه انتقادی) را در کودک نهادینه سازند. مارکسیسم و طرفداران آن به عنوان انقلابیترین ایدئولوژی معاصر نیز ادبیاتی را شایستۀ کودک میدانست که با آگاه ساختن کودکان (آگاهی طبقاتی و...) آنها را آمادۀ مبارزه و نبرد نهایی برای دگرگون ساختن جامعه سازد.