مقاله


کد مقاله : 139607031644298241

عنوان مقاله : آمیزۀ مفهومی جنگ و شکار و عشق در غزلیات سعدی با تکیه بر نظریۀ «فوکونیه» و «ترنر»

نشریه شماره : 42 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 52

فایل های مقاله : 276 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرضیه اصغرنژاد فرید marzieh1024@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 نسرین فقیه ملک مرزبان nasrinfaghih@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

هدف این پژوهش، تبیین آمیزۀ مفهومی جنگ و شکار و بررسی ابعاد خاص حوزۀ آمیخته در غزلیات سعدی بر اساس نظریه «فوکونیه» و «ترنر» است. در غزلیات سعدی یکی از مفاهیم شناختی پربسامد، جنگ و شکار به عنوان حوزه درونداد برای عشق است. نظریۀ آمیزۀ مفهومی به عنوان ابزاری کارآمد در درک چگونگی تعامل نظام مفهومی با حوزههای آن به کار گرفته میشود. فوکونیه و ترنر، نظریۀ الگوی چندفضایی یا شبکهای را مطرح کردند. در الگوی شبکهای، مفاهیم مشترک دو حوزۀ دروندادی، فضای عام را میسازند. علاوه بر این تعامل این دو حوزۀ دروندادی، فضای آمیختهای را پدید می‌آورد که ساختار مفهومی آن به تنهایی از فضاهای دروندادی درک نمیشود. در این پژوهش نشان خواهیم داد که عمده مفاهیم در عشق بر محور معشوق و الفاظ خاصی که در وصف او به کار گرفته می‌شود، استوار است و در حوزۀ آمیخته مفاهیمی پارادوکسیکال مانند مرگی که حیات ابد است یا اسارت عین آزادی مطرح میشود. پس از ترسیم ابعاد آمیزه مفهومی جنگ و شکار خواهیم کوشید به این پرسش پاسخ دهیم که پارادوکس حاصل در حوزه آمیخته چگونه ایجاد میشود. فرضیه آن است که پارادوکس حاصل در آمیزه ناشی از تأثیر مفاهیم عرفانی عشق در گفتمان صوفیانه بر الگوهای ذهنی شاعر است، حتی اگر غزل در ردیف غزلهای عاشقانه قرار داشته باشد.