مقاله


کد مقاله : 13960510921227269

عنوان مقاله : تحلیل ریخت‌شناختی قصّة سلیمان(ع) در ترجمة تفسیر طبری

نشریه شماره : 41 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 722

فایل های مقاله : 275 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرتضی حیدری Mortezaheydari.58@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در پژوهش حاضر قصّة سلیمان(ع) که از شناخته¬شده¬ترین قصّه‌های دینی در جهان است و در ترجمة تفسیر کهن طبری هم روایت شده، بر پایة نظریّة ریخت‌شناسی «پراپ» ارزیابی شده است. در این قصّه، شمارگان شخصیت¬ها و خویش¬کاری¬های آنها با چارچوب نظریّة پراپ و تبصره¬های نظریّة او، همخوانی بسیار نزدیکی داشته و هر سه حرکت قصّه، حرکت¬هایی از گونة نخست الگوهای حرکتی شش¬گانة پراپ را نمایش داده¬اند. از آنجا که نظریّة پراپ بر پایة مقایسة ساختار¬ قصّه¬های پریان روسی سامان پذیرفته و به شاخ ¬و برگ¬های کمّیت¬زای قصّه¬ها چندان توجّهی نداشته، در مطالعة قصّه¬ای از ردة قصّه¬های قرآنی نیز سودمند واقع شده است. حوادثی که در قصّة سلیمان(ع) اتّفاق افتاده، بسیار مشابه حوادث قصّه‌های پریان است و نویسنده را بر آن داشته تا دادوستد¬های تاریخی میان این دو قصه را نتیجه¬گیری کند.