مقاله


کد مقاله : 13951106144204753

عنوان مقاله : تحلیل ساختار اسطورۀ «گیومرد» بر اساس نظریۀ لوی استروس

نشریه شماره : 47 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 523

فایل های مقاله : 200 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رحمان ذبیحی r.zabihi@ilam.ac.ir دانشیار دکترا
2 پروين پيكاني p.paykani1@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

در این پژوهش بر مبنای روش ساختارگرایانۀ کلود لوی استروس و با شیوۀ تحلیلی- توصیفی، کوشش شده است اسطوره‌واج‌ها، تقابل¬های دوگانه و ساختار اصلی اسطورۀ گیومرد با توجه به روایت¬های آن در متون کهن، تبیین و تحلیل شود. در این مقاله، خویشکاری ایزد مهر و اسطورۀ مشی و مشیانه، دو تقابل اصلی اسطورۀ گیومرد یعنی مرگ/ نوزایی و تقابل دو تفکر «آفرینشِ یک¬بنی (ماورایی)» در مقابل «منشأ دوبنی (طبیعی یا گیاه‌پیکری)» انسان تبیین می‌گردد و نشان داده می‌شود که، تقابل گیومرد با اهریمن بازتابی از تقابل خیر و شر است که زیربنای تفکر ثنوی ایرانیان را تشکیل می¬دهد. همچنین نبرد پیوستۀ گیومرد به عنوان نمایندۀ نوع بشر با اهریمن، بیانگر تداوم چرخۀ مرگ و زندگی است؛ بدین صورت که گیومرد در فرایند زندگی اهریمن را شکست می-دهد و با مرگ خویش به اهریمن مجال غلبه می¬دهد و اهریمن ناخواسته زمان کرانمند را به پایان می‌برد و شکست می‌خورد.