مقاله


کد مقاله : 139504271337342868

عنوان مقاله : آمیزۀ مفهومی جنگ و شکار و عشق در غزلیات سعدی با تکیه بر نظریۀ «فوکونیه» و «ترنر»

نشریه شماره : 42 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 676

فایل های مقاله : 276 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرضیه اصغرنژاد فرید marzieh1024@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 نسرین فقیه ملک مرزبان nasrinfaghih@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

هدف این پژوهش، تبیین آمیزۀ مفهومی جنگ و شکار و بررسی ابعاد خاص حوزۀ آمیخته در غزلیات سعدی بر اساس نظریه¬ «فوکونیه» و «ترنر» است. در غزلیات سعدی یکی از مفاهیم شناختی پربسامد، جنگ و شکار به عنوان حوزه¬ درونداد برای عشق است. نظریۀ آمیزۀ مفهومی به عنوان ابزاری کارآمد در درک چگونگی تعامل نظام مفهومی با حوزه¬های آن به کار گرفته می¬شود. فوکونیه و ترنر، نظریۀ الگوی چندفضایی یا شبکه¬ای را مطرح کردند. در الگوی شبکه¬ای، مفاهیم مشترک دو حوزۀ دروندادی، فضای عام را می¬سازند. علاوه بر این تعامل این دو حوزۀ دروندادی، فضای آمیخته¬ای را پدید می‌آورد که ساختار مفهومی آن به تنهایی از فضاهای دروندادی درک نمی¬شود. در این پژوهش نشان خواهیم داد که عمده¬ مفاهیم در عشق بر محور معشوق و الفاظ خاصی که در وصف او به کار گرفته می‌شود، استوار است و در حوزۀ آمیخته مفاهیمی پارادوکسیکال مانند مرگی که حیات ابد است یا اسارت عین آزادی مطرح می¬شود. پس از ترسیم ابعاد آمیزه¬ مفهومی جنگ و شکار خواهیم کوشید به این پرسش پاسخ دهیم که پارادوکس حاصل در حوزه آمیخته چگونه ایجاد می¬شود. فرضیه آن است که پارادوکس حاصل در آمیزه ناشی از تأثیر مفاهیم عرفانی عشق در گفتمان صوفیانه بر الگوهای ذهنی شاعر است، حتی اگر غزل در ردیف غزل¬های عاشقانه قرار داشته باشد.