مقاله


کد مقاله : 139406079131277

عنوان مقاله : نيماي معترض؛ تأويل هرمنوتيكي «كك¬كي»

نشریه شماره : 17 فصل پاییز 1391

مشاهده شده : 517

فایل های مقاله : 179 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه راکعی fatemehrakei@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

«كک¬كي» از آن دسته شعرهاي نمادین نيماست كه تاريخ سروده شدنشان ذيل شعر ذكر نشده است؛ امّا نیماپژوهان آن را ميان دو شعر «برف» و «پاس¬ها از شب گذشته» قرار داده‌اند كه به ترتيب داراي تاريخ¬هاي 1334 و زمستان 1336 هستند. ساختار، پيام و محتواي شعر نيز بر اين امر صحّه مي¬گذارد. نگارنده در مقالة حاضر، به روشی برگرفته از آراء شلاير ماخر با مطالعه آثار نيما و دربارة نيما و اوضاع و شرايط اجتماعي، سياسي، فرهنگي سال¬هاي پس از كودتا تا پايان عمر نيما، به تأويل «كك¬كي» پرداخته است. وي در مورد شعرهاي نماديني كه شاعر در آنها سعي در ابلاغ پيامي اجتماعي- سياسي دارد، تلاش براي دست يافتن به معناي مورد نظر مؤلّف را از وظايف تأويلگر مي¬داند؛ ضمن اين كه به سبب تراوش معني از نماد و اهميّت افق معنايي تأويلگر، بر امكان تأويل¬هاي مختلف از اين گونه شعرها، با انگيزه‌هاي زبان‌شناختيِ محض، تأكيد مي¬ورزد.