مقاله


کد مقاله : 1394060714151194

عنوان مقاله : بررسی مقایسه‌ای نشانه‌های بازخوردی در مکالمات تلفنی زبان فارسی و انگلیسی

نشریه شماره : 20 فصل زمستان 1390

مشاهده شده : 531

فایل های مقاله : 172 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهناز آزادمنش Mahnaz.azadmanesh@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 شهلا شریفی shahlasharifi@hotmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

این پژوهش به بررسی مقایسه¬ای نشانه¬های بازخوردی در مکالمات تلفنی زبان فارسی و انگلیسی از نظر بسامد، نوع، نقش و جايگاه آنها در گفتار می¬پردازد. نشانه¬های بازخوردی، واژگان و اصواتی مانند: «بله»، «جداً»، «hmm»، «mm» و ... هستند که به کرات در مکالمه‌ها شنیده شده و به سخنگو می¬فهمانند که سخنانش چگونه درک می¬شود. در واقع، شنونده با تولید نشانه¬های بازخوردی موضع خود را نسبت به سخنان گوینده نشان می‌دهد. در نتیجه، این کلمات بر پیشبرد هر چه بهتر مکالمات تأثیر می¬گذارند. با وجود اینکه نشانه‌های بازخوردی در تمام زبان¬های دنیا وجود دارد، کاربرد آنها از زبانی به زبان دیگر متفاوت است. داده¬های تحقیق شامل 300 دقیقه مکالمة تلفنی انگلیسی آمریکایی و 300 دقیقه مکالمة تلفنی زبان فارسی است. داده¬های زبان فارسی از پایگاه داده بزرگ مکالمات تلفنی فارس دات با کسب مجوز از مؤسسه گویش¬پرداز اخذ و داده¬های انگلیسی از تحقیق واناروک گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان¬دهندة برخی شباهت¬ها و تفاوت¬ها در بسامد، نقش و مکان نشانه¬های بازخوردی در زبان انگلیسی و فارسی است. از تفاوت‌های دو زبان می¬توان به بسامد نشانه¬های بازخوردی اشاره کرد؛ بسامد نشانه¬های بازخوردی در زبان فارسی (1691 مورد) بیشتر از زبان انگلیسی (1473 مورد) بوده است. پرکاربردترین نشانة¬ بازخوردی در هر دو زبان، نشانه¬های بازخوردی کوتاه بوده¬اند و از نظر جايگاه، محتمل‌ترین مکان ظاهر شدن اين نشانه¬ها، پایان سازه¬های نحوی بوده است. همچنین، اکثر نشانه¬های بازخوردی، نقش نشان دادن درک و فهم را داشته¬اند. با این حال در بین دیگر صورت¬ها و نقش¬های نشانه¬های بازخوردی در مكالمات زبان فارسي و انگليسي تفاوت¬هایی وجود دارد.