• صفحه اصلی
  • کارکرد بررسی واژگان دخیل در فهم متون مقدس؛ مطالعه موردی: سجّیل

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394062810326221 بازدید : 2065 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط